Login

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Milan Štefl STEKOM
1. Ceny
Ceny se stanoví ve výši platného ceníku a rozumějí se FCO sklad Kaznějov, procleno, bez DPH. Ceny uvedené v
ceníku se mohou měnit v závislosti na směnném kurzu Kč k měně země původu zboží a souladu s §2080 zákona 89/2012 Sb (NOZ). K účtované částce se připočítávají náklady na balení a přepravu dle sazebníků veřejných
přepravců. Ceny měděných trubek a fitinek odvozují výrobci od ceny mědi na londýnské burze. Pokud dojde k
velkým cenovým výkyvům, jsou ceny trubek a fitinek upravovány průběžně.
2. Objednání zboží
Objednávky přijímáme ústně, písemně, faxem, telefonicky, E-mailem nebo přes webový portál. Pokud u nás
objednáváte poprvé, prosíme o následující údaje:
- úplné znění obchodní firmy dle platné registrace, IČ, DIČ. Adresu sídla, nebo místa podnikání v četně PSČ,
- telefon, fax, E-mail a jméno statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat ve smluvních vztazích. - způsob
odběru zboží, datum odběru, datum vystavení objednávky a podpis osoby oprávněné jednat ve smluvních
vztazích. Při objednávání přes webový portál je nutno se nejdříve na portálu zaregistrovat.
3. Platební podmínky
Právo fakturovat vzniká prodávajícímu okamžikem splnění dodávky dle § 2095 NOZ. Není-li stanoveno jinak, je faktura splatná
do 14 dnů od data vystavení faktury. U dodávek v hodnotě nad 50000 Kč bez DPH je doba splatnosti předmětem
vzájemné dohody. Při osobním odběru je možné platit hotově. Cena je splacena okamžikem připsání fakturované
částky na účet prodávajícího. Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme dle § 1970 NOZ smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné
částky denně. Odborným firmám je při nákupu poskytnuta sleva z prodejní, ceníkové ceny (tzv. rabat). Výše
základního rabatu je stanovena pro každou firmu individuálně.
4. Dodací lhůty a předání zboží
Dodací lhůty pro dodání zboží jsou následující:
- ihned při osobním odběru, pokud je zboží skladem.
- do 24 hodin u zboží, které je skladem a je zasíláno expresní službou Top Trans, DHL, TNT, DPD atd.
- do 1 týdne u zboží, které je zasíláno poštou, nebo veřejným přepravcem
- na základě dohody u zboží, které není skladem.
Splněním dodávky se rozumí okamžik převzetí kupujícím, nebo jeho předáním prvnímu veřejnému přepravci dle
§ 2091 NOZ. Jestli-že kupující řádně objednané zboží nepřijme nebo jiným způsobem
dodávku zmaří, je prodávající oprávněn zboží uskladnit a kupujícímu vyfakturovat cenu zboží, náklady na
přepravu a skladování. Nepřijetí nebo odmítnutí objednaného zboží nemá odkladný účinek na úhradu zboží.
Službou Českých drah-Kurýr je možné zasílat balíky do hmotnosti 15kg dle jízdního řádu Českých drah do
vybraných stanic na území republiky. Expresní službou DHL, TNT, DPD je možné zasílat balíky do hmotnosti
35kg do 24 hodin na území republiky. Expresní přepravní službou Top Trans je možné zasílat zásilky bez
omezení hmotnosti do 24 hodin na území republiky.
5. Zákonná odpovědnost za vady
Prodávající se zavazuje dodávat zboží v kvalitě obvyklé pro sjednaný druh zboží. Není-li stanoveno jinak,
poskytujeme podle § 2123-2116 NOZ podnikatelským subjektům zákonnou odpovědnost za vady na námi dodané zboží po 12 měsíců od data prodeje,
nebo data předání zboží prvnímu veřejnému přepravci.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou instalací, neodborným používáním případně neodborným
zásahem, včetně neodborného odstraňování závad a nebo nedodržením předepsaného technologického postupu
při opravě, výpadky nebo poruchami v elektrické síti,živelnými pohromami nebo zásahem vyšší moci dle § 2116 NOZ.
Závady, které vzniknou zcela prokazatelně vadou materiálu, se řeší v záruční době výměnou kus za kus.
Prodávající si vyhrazuje právo prověřit příčinu vady dostupným způsobem, např. v laboratoři výrobce nebo třetí
nezávislé osoby. Na základě rozhodnutí výrobce (např. u kompresorů a elektronických regulátorů) se výměna
kus za kus neprovádí. Zde je účtován nový kus a vadný kus je posléze po přezkoušení u výrobce dobropisován.
Prodávající nese přímé materiálové náklady na odstranění vady a kupující nese náklady za výkon práce a režijní
náklady. Pokud se dodatečně zjistí, že prodávající za vadu neodpovídá, má právo požadovat od kupujícího
úhradu nákladů vynaložených na odstranění vady a všech nákladů s tím souvisejících. Prodávající neodpovídá za
škody vzniklé na zboží a majetku kupujícího a nebo třetí osoby v důsledku neodborné instalace nebo
neodborného odstraňování vady případně užívání, chybné manipulace, nebo za škody zaviněné přepravou. V rámci reklamace kompresoru dochází k jeho nevratnému rozebrání v rámci reklamačního řízení. Ve smyslu § 2943 NOZ nelze uplatňovat náhradu škody, pokud vada způsobila poškození vadného výrobku nebo poškození věci určené převážně k podnikatelským účelům.
6. Vracení zboží
Zakoupené zboží je možné ve výjimečných případech vrátit. Navrácení zboží je podmíněno dokladem o koupi
zboží. Zboží musí být vráceno v originálních obalech výrobce. Vracení elektronických regulátorů, čidel teploty,
tlaku a vlhkosti a filtr dehydrátorů není možné. Důvodem je skutečnost, že nemáme technologické vybavení,
abychom prokázali funkčnost vráceného regulátoru, čidla nebo dehydrátoru. Kompresory je možné vrátit pouze
v neporušeném obalu a s neporušenými zátkami od výrobce. Při navrácení zboží účtujeme manipulační poplatek
ve výši 200 Kč za jednu položku zboží, kterou vedeme skladem. Zboží, které nevedeme skladem a bylo dodáno
na základě speciální objednávky zákazníka nelze vrátit. Toto zboží můžeme převzít pouze do komisního prodeje.
Podmínkou převzetí do komisního prodeje je však v časná a úplná úhrada vystavené faktury.
7. Výhrada vlastnictví
Prodávající si tímto vyhrazuje ve smyslu § 2132 NOZ, že zboží zůstává až do úplného uhrazení smluvní ceny jeho vlastnictvím. Během této doby
nesmí kupující toto zboží bez písemného souhlasu prodávajícího převést na třetí osobu a nesmí žádné třetí osobě zřídit k
tomuto zboží zástavní právo. Po tuto dobu je povinen o zboží pečovat, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo ztrátě.
8. Prohlášení o shodě
Prohlašujeme jako distributor námi dodávaných výrobků, že jsme na tyto výrobky vydali Prohlášení o shodě ve
smyslu zákona 34/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nebo jsme byli ujištěni našimi dodavateli
o vydání tohoto Prohlášení. Některé námi dodávané komponenty (např. kompresory, termostaty, ventilátory,
dehydrátory a další) jsou součástí jiných výrobků a zařízení, na které bylo vydáno Prohlášení o shodě jejich
dovozci případně distributory. Ve smyslu Nařízení vlády č.81/1999 Sb čl.1 ve znění pozdějších předpisů
prohlašujeme, že námi prodávané výrobky nejsou určené k trvalému zabudování do staveb.
9. Zálohy za zapůjčení tlakových láhví
Pro nákup chladiva je nutné předložit certifikát
Tlakové láhve na chladivo jsou vratné obaly. Za zapůjčení láhve se účtuje půjčovné (opotřebení obalu) ve výši 5
Kč/den. Pokud kupující vrátí tlakovou láhev do 14 dnů v četně od zakoupení chladiva, není mu půjčovné
účtováno. Pokud kupující vrátí tlakovou láhev 15. den a déle, účtuje se půjčovné od prvního dne zapůjčení.
10. Naše identifikační údaje
Milan Štefl STEKOM registrační adresa:
Prokopovka 162, 331 51 Kaznějov IČ: 69934223
DIČ: CZ5508231883
bankovní spojení: 78-1796320257/0100 Komerční banka
Telefonní spojení a E-mail:
Středisko Kaznějov tel.: 373 332 022 E-mail: info@stekom.cz
Milan Štefl tel.: 603 499 732 Skype: milansteflstekom E-mail: steflmilan@volny.cz
Pavel Štefl tel.: 724 286 904 Skype: pavel.stefl1 E-mail: pavel.stefl@stekom.cz
V Kaznějově dne 01.01.2014. vydáním těchto Všeobecných obchodních podmínek pozbývají platnost všechny dříve vydané Všeobecné obchodní podmínky

Stekom - autoklimatizace , chlazení , chladírenské kompresory,nezáviské topení, servis Kerstner, vestavby BOOT
info@stekom.cz
www.autoklimatizace.info
HOME - autoklimatizace STEKOM
Nákupní košík
položek v košíku: 0
peněz v košíku: 0 Kč

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign